Projekt pt.: "W żłobku w Mogilnie jak u Mamy"

wniosek przyjęcia do żłobka

Urząd Marszałkowski
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego


Bebeficjent:
Gmina Mogilno


Podmiot realizujący projekt:

Zepół Obsługi Szkół
i Przedszkoli
w Mogilnie
88-300 Mogilno
ul.Narutowicza 1a

tel/fax 052 315 27 69
tel. 052 315 23 26

Informacja o projekcie pt.: W żłobku w Mogilnie jak u Mamy"INFORMACJE OGÓLNEBezpośrednim beneficjentem projektu będzie 48 dzieci (chłopców i dziewczynek) w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat z terenu Gminy Mogilno. Pośrednio z projektu będą korzystać rodzice dzieci, którym żłobek zapewni opiekę. Szczególnie adresujemy projekt do dzieci rodziców/opiekunów niepracujących zarejestrowanych w PUP. Wg opracowanego przez Urząd Marszałkowski dokumentu "Opieka nad dziećmi do lat 3 oraz wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015" na terenie Gminy Mogilno nie było żadnej placówki świadczącej usługi w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Nie ma takiej placówki ani prywatnej ani samorządowej. Władze Gminy zauważyły konieczność powstania żłobka i wpisały go jako cel strategiczny w dokumentach programowych takich jak: Strategia Rozwoju Gminy oraz strategia ORSG dla powiatu mogileńskiego. Najbardziej aktualna diagnoza społeczna znajduje się w Strategii Rozwoju Gminy Mogilno. Na dzień 3 marca 2015 r. według danych Wydziału Administracji Urzędu Miejskiego w Mogilnie na terenie gminy było zameldowanych ponad 25 tys. mieszkańców. Wśród mieszkańców obszaru wiejskiego struktura mieszkańców jest niemal idealnie symetryczna (niewielka przewaga liczbowa kobiet), natomiast wśród mieszkańców miasta zaznacza się jej asymetria wyrażona zaokrągloną proporcją 111 kobiet na każdych 100 mężczyzn. Struktura wiekowa ludności-tak miejskiej jak i wiejskiej-gminy ukazuje, że wiek dojrzałości biologicznej i społeczno-zawodowej zaczęli osiągać jej mieszkańcy, reprezentujący jeden z ostatnich wyży demograficznych. Biorąc natomiast pod uwagę statystyki związane z urodzeniami i zgonami na terenie gminy Mogilno należy zauważyć, że w latach 2006-2014 urodziło się 2 380 dzieci. Jeżeli uznać rok 2006 jako bazowy, to w roku 2014 urodziło się w Gminie Mogilno o 31 dzieci więcej. Przyrost naturalny w roku 2014 był również dodatni. Największym problemem młodych osób zgłaszanych m.in. do Urzędu Gminy jak również do Pracowników Przedszkoli jest brak możliwości pozostawienia małego dziecka i ewentualnego powrotu do pracy. W dużej gminie brak bowiem żłobka. Żłobek jest najtańszą formą opieki nad dzieckiem dla rodziców. Średnio bazując na opłatach żłobków w mieście Bydgoszczy i powiecie bydgoskim miesięczna opłata za pobyt i wyżywienie za 8 godzin opieki wynosi 400 zł. Średni miesięczny koszt pobytu dziecka z opiekunką (bez wyżywienia) to ok. 1000 zł. Kalkulacja niestety jest bardzo okrutna. Większości rodziców nie stać na zatrudnienie opiekunki. Porównując wiek mieszkańców i biorąc pod uwagę stopę bezrobocia można wysunąć jeszcze dalej idące wnioski. W styczniu 2015 r. stopa bezrobocia w powiecie mogileńskim wynosiła 19,7%przy stopie bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim 16,4% i w kraju 12,0%.W lutym tego samego roku na terenie gminy Mogilno było 1 716 osób bezrobotnych. W tej liczbie 827 osoby zamieszkiwały na terenie miasta. Wśród osób bezrobotnych niespełna 62% stanowiły kobiety (1 049 kobiet). Prawo do zasiłku z Funduszu Pracy przysługiwało 344 osobom bezrobotnym. Dane z 5 lutego 2015 r. przedstawiają następujące informacje:- zważając na czas pozostawania bez pracy -najliczniejszą grupę wśród bezrobotnychw gminie Mogilno stanowią osoby, które nie mają pracy od ponad 24 miesięcy (natomiast najmniej liczną, osoby, które nie mają pracy od niespełna jednego roku); -uwzględniając wiek bezrobotnych -najliczniejszą grupę w gminie Mogilno stanowią osoby między 25 a 34 rokiem życia, które zazwyczaj mają problem z pozostawieniem małych dzieci bez opieki. Dużą liczbę z tej grupy stanowią ludzie z zawodowym wykształceniem, których nie stać na wzięcie opiekunki. Dla nich idealnym rozwiązaniem byłoby pozostawienie dzieci w placówce samorządowej, w której odpłatność będzie wynosić z wyżywieniem ok. 100-150 zł za miesiąc. Wtedy istnieje realna szansa na zaktywowanie tych ludzi oraz obniżenie częstotliwości korzystania z pomocy społecznej. Projekt przewiduje funkcjonowanie w okresie niespełna dwóch lat żłobka ( w terminie od września 2016 r.) dla 48 dzieci. Żłobek będzie jednostką integracyjną świadczącą również usługi dla dzieci niepełnosprawnych. Budowa żłobka potrwa w okresie od kwietnia do września 2016r.

Żłobek będzie posiadał 4 sale w tym jedną przeznaczoną do odpoczynku dzieci oraz zaplecze kuchenne po to by w jak najlepszych warunkach oraz w zgodzie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 spełniać swoje obowiązki statutowe. Wśród działań żłobka należy wymienić: codzienne jego funkcjonowanie, świadczenie usług żywienia dla dzieci, świadczenie usług dla dzieci niepełnosprawnych bądź z dysfunkcjami. Swoją działalność żłobek opiera na doświadczeniu Żłobka Gminnego w Łochowie, który powstał w roku 2012 i obecnie świadczy usługi w zgodzie z nową ustawą żłobkową dla 85 dzieci. Barierą, która może wystąpić w przypadku powstawania nowej placówki jest brak zaufania rodziców do nowej instytucji oraz pokutujące wśród osób przekonanie, że żłobki to przechowalnie dla dzieci. Zaufanie do placówki buduje się kilka lat, ale wszystkie przedszkola samorządowe w tym przedszkole nr 3 zdobyły to zaufanie, a jeżeli powstanie kompleks Przedszkolno-Żłobkowy to również rodzicom łatwiej będzie zaufać. Świadomość ludzi buduje się poprzez naukę i dobre przykłady. Planujemy spotkania informacyjne, plakaty, ulotki, ogłoszenia które mają przekonać, że żłobek działający na podstawie nowej ustawy to bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Każdy dzień pobytu dzieci w żłobku będzie dla rodziców lekcją jak działa żłobek.


KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE - PRZYJĘCIA DO ŻŁOBKA W MOGILNIEKryterium rekrutacyjnym ocenianym metodą 0-1 będzie zamieszkanie rodzica na terenie Gminy Mogilno.Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o ośwadczenie rodzica.Podstawowe kryterium rekrutacyjne oceniane metodą 0-1-dzieci pochodzące z rodzin,w których przynajmniej jeden z rodziców wpisuje się w grupę docelową,tj. jest osobą fizyczną w wieku aktywności zawodowodej wyłączoną z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat3 lub powracającą na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych.Status osoby fizycznej w wieku aktywności zawodowej wyłączonej z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat3 Wnioskodawca będzie weryfikował w oparciu o oświadczenie rodzica(a w przypadku,gdy rodzic jest zarejestrowany w PUP jako bezrobotny-w oparciu o zaświadczenie z PUP). Status osoby powracającej na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym/rodzicielskim Wnioskodawca będzie weryfikował w oparciu o zaświadcznie od pracodawcy oraz ośwwiadczenie rodzica(gotowości powrotu na rynek pracy).Dodatkowo premiowane(1pkt zakryterium)będą rodziny wielodzietne oraz rodzice samotnie wychowujący dziecko(ośw.rodziców).